Publicacions per a professionals

Estudis

El Futur del SNS: la visió dels ciutadans

La col·laboració entre CEOMA (Confederación Española de Organizaciones de Mayores), la Universitat dels Pacients, el Foro Español de Pacientes i la Fundación Salud Innovación y Sociedad, ha permès dur a terme aquest anàlisi Delphi amb la participació de 151 participants, professionals i experts consultats. Els resultats d'aquest estudi aporten informació inèdita sobre la visió i les expectatives que té la ciutadania sobre la sanitat pública, això com sobre la voluntat de participar en la consolidació d'un sistema públic universal.

El futur del SNS: la visió dels ciutadans

El Valor Terapèutic en Oncologia

Les persones afectades de càncer i els seus familiars han de prendre decisions en relació als tractaments i cures que reben al llarg del procés assistencial. Per això, és necessari rebre la informació adequada i l'acompanyament de l'oncòleg i els altres professionals per consensuar decisions clíniques compartides. En aquest sentit, la Universitat dels Pacients i la Fundació Laporte, en col·laboració amb el Foro Español de Pacientes, han elaborat el present estudi per conèixer el valor terapèutic en oncologia, considerant el punt de vista dels afectats, de les seves famílies i de els professionals que els atenen.

El Valor Terapéutico en Oncología. La perspectiva de pacientes, familiares y profesionales

Avaluació de la qualitat de l'assistència oncològica a Espanya

L'objetiu principal d'aquest estudi és poder conèixer la situació de la qualitat assistencial oncològica a Espanya. Entre els objetius específics es poden mencionar:

  • Detectar quins són els problemes i barreres més urgents que enfronten els pacients oncològics segons les Comunitats Autònomes on resideixen.
  • Valorar el grau d'accessibilitat a les fases de detecció, de diagnòstic i de nous tractaments.
  • Elaborar una sèrie de recomanacions a través de la tècnica de jurat de pacients.
A més, conèixer la importància de la participació activa del pacient en la presa de decisions compartides en relació al propi pla de tractaments i les barreres que troben els pacients a nivell d'infraestructures, equipament i organització assistencial.

Evaluación de la Calidad de la Asistencia Oncológica en España (castellà)

Resultats de l'estudi "Confiança en el sistema nacional de salut"

Estudi elaborat per la Fundació Biblioteca Josep Laporte, dins de l'Aula de Drets dels Pacients de la Universitat dels Pacients. Aquest estudi posa de manifest que en els últims anys a Espanya s'han produït certs canvis que han comportat transformacions al funcionament del sistema sanitari: major descentralització, canvi de model de financiació de la sanitat, increment de la despesa sanitària,... Aquest informe es centra en l'estudi de com han afectat aquests canvis als ciutadans com a usuaris dels serveis sanitaris i en l'observació de l'evolució de les opinions dels ciutadans en aquests anys respecte la valoració que fan sobre el sistema públic d'assistència sanitària. Per tal d'enriquir l'anàlisi, es va realitzar una comparativa analitzant les dades amb les d'un estudi similar, realitzat l'any 1991, i dos enquestes que es van portar a terme en dues onades, la primera el 2005 en una mostra de 3.010 ciutadans i la segona el 2006 en una mostra de 2.101 ciutadans.

Confiança en el sistema nacional de salut Resultats de l´estudi espanyol Més informació

Conclusions de l'Asma Metaforum

El 20 de novembre de 2004 es va realitzar a Madrid la jornada "Asma Metafòrum Espanyol", organitzada per la Fundació Biblioteca Josep Laporte i el Foro Español de Pacientes i patrocinada per Merck Sharp & Dohme. Aquesta iniciativa va sorgir del debat generat durant l'European Asthma Metaforum, celebrat a Londres els dies 20 i 21 d'abril de 2004, en el que professionals implicats en tractament clínic i social de l'asma i representants d'associacions de pacients de tota Europa van identificar un conjunt de necessitats d'informació i assistencials. A l'European Asthma Metaforum es van presentar els resultats d'una anàlisi de diferents enquestes sobre compliment terapèutic realitzades a Europa. Els resultats d'aquest estudi van indicar que un 60% dels asmàtics europeus no complien de forma adequada amb les indicacions terapèutiques preescrites. L'elevada prevalença de l'asma a Espanya i la seva creixent incidència, les controvèrsies existents al voltant de la forma d'abordar la mateixa, el seu impacte en la qualitat de vida dels pacients, els beneficis potencials que es poden esperar de la terapia disponible, l'elevat incompliment terapèutic i el paper que els pacients poden tenir en l'avaluació efectiva dels símptomes, van ser les consideracions que van plantejar la necessitat d'organitzar una jornada específica. La finalitat d'aquesta jornada, denominada "Asma Metaforum España", va ser la de valorar fins a quin punt les necessitats identificades per l'European Asthma Metaforum eren similars en la situació espanyola. Els objectius d'aquesta jornada van ser: 1. Obtenir la visió dels professionals i dels pacients sobre l'estat de l'atenció clínica de l'asma a Espanya. 2. Facilitar un debat entre els assistents (professionals i pacients) sobre l'impacte de l'asma a la qualitat de vida de les persones afectades. 3. Aprofundir sobre el paper de les associacions de pacients en la millora de l'atenció sanitària global als malalts d'asma.

Conclusions de "Asma Metafòrum Espanyol"

Article "Género y salud en la prensa diaria"

L'objecte de l'estudi, realitzat per l'Observatori de la Comunicació Científica-Universitat Pompeu Fabra (OCC), és comprovar de quina forma es transmeten les qüestions de gènere i salut analitzant els continguts dels 5 diaris amb més difussió al territori espanyol (El País, ABC, El Mundo, La Vanguardia y El Periódico) durant 5 anys, de 1997 a 2001, i de la versió electrònica de The New York Times entre els anys 1990-99. Es va observar que existeix una distribuició desigual en la responsabilitat sobre la informació en 3 aspectes: els càrrecs de responsabilitat als diaris estan ocupats per homes, els autors de textes periodístics són majoritàriament homes i les fonts d'informació mencionades també majoritàriament corresponen a homes. Entre els 120 temes sanitaris que van ser coberts durant el període d'estudi, només 20 van mencionar explícitament a la dona i no sempre recullen els temes que més interès poden despertar. Els que van incloure amb més freqüència referències explícites van ser: ablació, iatrogenia, esterilització, salut sexual i reproductiva, incontinencia, bellesa i violencia domèstica. L'anàlisi del tractament donat a aquests temes va permetre reconèixer estereotipus de desigualtat de gènere, tant en el llenguatge com en el enfocament emprat.

Article "Género y salud en la prensa diaria" Nota de premsa Més informació

El pacient oncològic

Estudi de tipus qualitatiu elaborat per la Fundació Biblioteca Josep Laporte amb el patrocini de la Fundación Salud, Innovación y Sociedad i de la Unitat d'Oncologia de Novartis Farmacéutica, S.A. Per tal de conèixer en profunditat com afecta la malaltia als diferents agents implicats en el procés assistencial del pacient amb càncer s'ha d'obtenir la major quantitat d'informació possible, tant de pacients com de familiars i professionals. Això permet valorar el cicle evolutiu de la malaltia, l'assistència sanitària proporcionada o rebuda, el nivell d'informació respecte la malaltia i el seu tractament, i l'impacte que ocasiona en l'entorn familiar, social, econòmic i laboral.

Necesidad y demanda del paciente oncológico (resum)

Mapa d'associacions de dones a Espanya 2003

L'associacionisme de dones ha incrementat en els últims anys a Espanya i, encara que existeixen associacions dedicades a temes diversos, totes tenen com a objectiu comú el d'impulsar i promoure la participació de la dona a qualsevol àmbit de la societat, per evitar la desigualtat d'oportunitats entre dones i homes que encara existeix. Aquest estudi elaborat per l'Observatorio de Salud y Mujer amb el patrocini de MSD té l'objectiu d'identificar l'estat de l'associacionisme de les dones a Espanya i la necessitat d'informació que tenen respecte temes sanitaris.

Anàlisi temàtica dels plans de salut a Espanya

Estudi elaborat per la Fundació Biblioteca Josep Laporte, dins de l'Observatorio de Salud y Mujer, amb el patrocini de MSD. En els darrers anys s'han desenvolupat diferents plans de salut per a les Comunitats Autònomes, incorporant els objectius estratègics de l'Organització Mundial de la Salut. Per a que qualsevol pla de salut tingui èxit primer s'ha d'identificar el problema a abordar o les àrees prioritàries d'actuació concretant els objectius, establir els plans d'intervenció implementant solucions i realitzar un seguiment per avaluar el resultat de la seva aplicació. En l'estudi es fa una avaluació comparativa dels plans de salut desenvolupats per les Comunitats Autònomes, la seva diferent implantació i la seva posterior valoració tenint en compte les diferències de patologies, tractaments i de sistemes d'informació de que disposa cada Comunitat.

Salut a Internet: informació o desinformació en diabetis

Estudi elaborat per la Fundació Biblioteca Josep Laporte, amb la Beca de la Fundació de la Marató de TV3. L'estudi parteix de la premisa que, amb la utilització d'Internet, s'està produïnt un canvi substancial en el tractament de la informació sanitària. Tant pacients com professionals sanitaris troben a Internet un instrument per obtenir informació respecte temes de salut, però l'ús d'aquesta informació sense la suficient capacitat per valorar-ne el nivell de qualitat i eficiència suposa una amenaça a l'hora d'interpretar-la.

El pacient del futur (The Future Patient)

Estudi elaborat per la Fundació Biblioteca Josep Laporte i patrocinat per MSD. En les últimes dècades ha variat significativament la concepció del model d'atenció sanitària tradicional: els pacients tenen un nivell educatiu superior i l'accés a la informació és més senzill degut a les noves tecnologies. Els usuaris estan més informats i reclamen un nou model de professional sanitari que els doni una informació clara i els faci partíceps en la presa de decisions respecte la seva patologia. En aquest estudi s'investiga com estan afectant aquests canvis al model sanitari, tant respecte l'organització del sistema com de l'opinió de la sanitat per part dels usuaris. Ja que no existeixen estudis previs d'opinió pública sobre salut a Espanya, és important l'informe per saber l'estat actual de la qualitat i el grau de satisfacció dels usuaris respecte el sistema sanitari.

The Future Patient - Resultat del Focus Group espanyol

Categories de documents

Més informació

Si vols més informació sobre els projectes d'informació per a professionals, posa't en contacte amb nosaltres a través d'aquest formulari:

El Patronat

Segueix-nos al Social Media
© Fundació Biblioteca Josep Laporte, 2003-2012. Tots els drets reservats.
C/ Sant Antoni M. Claret 171, 3a planta. 08041 Barcelona (Spain). Tel: 93 433 5020. Correu-e: info.fbjl@uab.cat
ddd