Publicacions per a professionals

Depressió en la gent gran: maneig i prevenció de la depressió en gent gran

El present projecte d'elaboració d'una sèrie de Guies de Pràctica Clínica en gent gran des de la perspectiva de l'Atenció Primària és fruit d'una iniciativa de la Fundació Biblioteca Josep Laporte, el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, que compta amb la col·laboració del Grup de la Gent Gran de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i la Societat Catalana-Balear de Geriatria i Gerontologia, i amb el patrocini del Merck Institute of Aging and Heath. L'objectiu és desenvolupar guies de pràctica clínica en l'àmbit de la Geriatria orientades preferentment cap als metges d'Atenció Primària.

Guia de Pràctica Clínica en Depressió en Geriatria

El Futur del SNS: la visió dels ciutadans

La col·laboració entre CEOMA (Confederación Española de Organizaciones de Mayores), la Universitat dels Pacients, el Foro Español de Pacientes i la Fundación Salud Innovación y Sociedad, ha permès dur a terme aquest anàlisi Delphi amb la participació de 151 participants, professionals i experts consultats. Els resultats d'aquest estudi aporten informació inèdita sobre la visió i les expectatives que té la ciutadania sobre la sanitat pública, això com sobre la voluntat de participar en la consolidació d'un sistema públic universal.

El futur del SNS: la visió dels ciutadans

El Valor Terapèutic en Oncologia

Les persones afectades de càncer i els seus familiars han de prendre decisions en relació als tractaments i cures que reben al llarg del procés assistencial. Per això, és necessari rebre la informació adequada i l'acompanyament de l'oncòleg i els altres professionals per consensuar decisions clíniques compartides. En aquest sentit, la Universitat dels Pacients i la Fundació Laporte, en col·laboració amb el Foro Español de Pacientes, han elaborat el present estudi per conèixer el valor terapèutic en oncologia, considerant el punt de vista dels afectats, de les seves famílies i de els professionals que els atenen.

El Valor Terapéutico en Oncología. La perspectiva de pacientes, familiares y profesionales

Recomanacions del jurat d'afectats sobre les necessitats de les persones amb TDAH

El trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH), és un trastorn que s'inicia en la infància i es caracteritza per dificultats per mantenir l'atenció, hiperactivitat i/o dificultats en el control dels impulsos. La detecció precoç, així com un diagnòstic i intervenció adequats, constitueix l'estratègia principal per a la prevenció, el maneig dels problemes associats al trastorn i l'evolució del mateix. Convençuts de la importància de conèixer les preferències i necessitats dels afectats i familiars, amb l'objecte de proposar estratègies d'acció que responguin millor als seus interessos, la Universitat dels Pacients, amb la col·laboració del Foro Español de Pacientes i el Fòrum Català de Pacients , organitzen una Trobada Nacional amb la participació de diferents associacions de TDAH i amb el suport de Janssen-Cilag.

Recomanacions del jurat d´afectats sobre les necessitats de les persones amb TDAH

Avaluació de la qualitat de l'assistència oncològica a Espanya

L'objetiu principal d'aquest estudi és poder conèixer la situació de la qualitat assistencial oncològica a Espanya. Entre els objetius específics es poden mencionar:

  • Detectar quins són els problemes i barreres més urgents que enfronten els pacients oncològics segons les Comunitats Autònomes on resideixen.
  • Valorar el grau d'accessibilitat a les fases de detecció, de diagnòstic i de nous tractaments.
  • Elaborar una sèrie de recomanacions a través de la tècnica de jurat de pacients.
A més, conèixer la importància de la participació activa del pacient en la presa de decisions compartides en relació al propi pla de tractaments i les barreres que troben els pacients a nivell d'infraestructures, equipament i organització assistencial.

Evaluación de la Calidad de la Asistencia Oncológica en España (castellà)

Programa de les "Jornades de Lideratge i Confiança"

El present document resumeix les activitats que es portaran a terme durant les Jornades de Lideratge i Confiança, el dia 13 de Juny de 2007 a Casa Convalescència (Barcelona). Les jornades emmarquen la Conferència del Professor Robert Blendon de la Universitat de Harvard "Trust in government and in health care".

Programa de les Jornades de Lideratge i Confiança

Resultats de l'estudi "Confiança en el sistema nacional de salut"

Estudi elaborat per la Fundació Biblioteca Josep Laporte, dins de l'Aula de Drets dels Pacients de la Universitat dels Pacients. Aquest estudi posa de manifest que en els últims anys a Espanya s'han produït certs canvis que han comportat transformacions al funcionament del sistema sanitari: major descentralització, canvi de model de financiació de la sanitat, increment de la despesa sanitària,... Aquest informe es centra en l'estudi de com han afectat aquests canvis als ciutadans com a usuaris dels serveis sanitaris i en l'observació de l'evolució de les opinions dels ciutadans en aquests anys respecte la valoració que fan sobre el sistema públic d'assistència sanitària. Per tal d'enriquir l'anàlisi, es va realitzar una comparativa analitzant les dades amb les d'un estudi similar, realitzat l'any 1991, i dos enquestes que es van portar a terme en dues onades, la primera el 2005 en una mostra de 3.010 ciutadans i la segona el 2006 en una mostra de 2.101 ciutadans.

Confiança en el sistema nacional de salut Resultats de l´estudi espanyol Més informació

Manifest de les Associacions de Pacients

Document elaborat per les entitats que integren el Fòrum Català de Pacients i Foro Español de Pacientes que recull en deu punts la defensa de la conveniència que els malalts estiguin associats, per tal que puguin cobrir accedir a una millor informació i atenció sanitària. Per què sónn necessàries les associacions de pacients? Per què un malalt s'ha d'associar?

Manifest del FCP

Profesión médica en la encrucijada: hacia un nuevo modelo de gobierno corporativo y de contrato social

El document elaborat per el Dr. Albert Jovell i M. Dolors Navarro (Fundació Biblioteca Josep Laporte per a la Fundació Alternativas, tracta temes com, per exemple, el canvi social i la professió mèdica, el nou model de relació metge-pacient, el metge com a professional del coneixement, la recertificació professional, etc... D'altra banda, els autors fan una sèrie de propostes entre d'altres: promoure models d'excel·lència en el lideratge a les organitzacions col·legials i a les institucions sanitàries que facilitin la gestió del canvi, fomentar un marc laboral que inclogui la interdisciplinarietat, la conciliació de la vida familiar i laboral i la promoció d'estratègies planificades de jubilació parcial, incorporar als metges en la millora de l'atenció sanitària mitjançant una obertura dels col·legis professionals a la societat i a la participació representativa als òrgans de govern de les instituciones sanitàries, establir un contacte social explícit basat en la creació de mutualismes amb els diferents agents de la salud, que tingui com a actors principals a metges, pacients i administracions sanitàries, incentivar l'adapció de mecanismes de certificació periòdica de les competències professionals.

Informe Alternativas versió complerta Nota de premsa de l´informe Alternativas

Curs de la UIMPB: "El nou model de pacient i la seva participació en les decisions sanitàries"

Els dies 17, 18 i 19 d'octubre de 2005 es va realitar al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona el curs "El nou model de pacient i la seva participació en les decisions sanitàries" organitzat pel Consorci Universitari Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona i patrocinat per l'Institut Català de la Salut i la Fundació Víctor Grífols i Lucas. L'objectiu del curs era el presentar algunes iniciatives que s'estan començant a utilitzar per part de professionals i administracions sanitàries a tot Europa per tal d'adaptar la relació metge-pacient a la realitat actual. En els darrers anys s'ha produït un canvi social que, entre altres àmbits, afecta a l'atenció sanitària en particular: el nivell cultural ha augmentat i la informació sol·licitada pels usuaris és superior, la tipologia de les malalties ha canviat passant moltes a ser cròniques,... Aquest canvis estan provocant una transició en el model de relació tradicional metge-pacient de tipus paternalista a un altre més deliberatiu, ja que el pacient reclama cada cop més tenir veu en la presa de decisions al respecte de la seva patologia i el tractament que li correspon. El curs es va centrar en mostrar diferents alternatives per gestionar aquest canvi i donar resposta de forma eficient a les exigències d'aquest nou model de pacient.

Program CUIMPB: "El nou model de pacient i la seva participació en les decisions sanitàries" Més informació

Conclusions de l'Asma Metaforum

El 20 de novembre de 2004 es va realitzar a Madrid la jornada "Asma Metafòrum Espanyol", organitzada per la Fundació Biblioteca Josep Laporte i el Foro Español de Pacientes i patrocinada per Merck Sharp & Dohme. Aquesta iniciativa va sorgir del debat generat durant l'European Asthma Metaforum, celebrat a Londres els dies 20 i 21 d'abril de 2004, en el que professionals implicats en tractament clínic i social de l'asma i representants d'associacions de pacients de tota Europa van identificar un conjunt de necessitats d'informació i assistencials. A l'European Asthma Metaforum es van presentar els resultats d'una anàlisi de diferents enquestes sobre compliment terapèutic realitzades a Europa. Els resultats d'aquest estudi van indicar que un 60% dels asmàtics europeus no complien de forma adequada amb les indicacions terapèutiques preescrites. L'elevada prevalença de l'asma a Espanya i la seva creixent incidència, les controvèrsies existents al voltant de la forma d'abordar la mateixa, el seu impacte en la qualitat de vida dels pacients, els beneficis potencials que es poden esperar de la terapia disponible, l'elevat incompliment terapèutic i el paper que els pacients poden tenir en l'avaluació efectiva dels símptomes, van ser les consideracions que van plantejar la necessitat d'organitzar una jornada específica. La finalitat d'aquesta jornada, denominada "Asma Metaforum España", va ser la de valorar fins a quin punt les necessitats identificades per l'European Asthma Metaforum eren similars en la situació espanyola. Els objectius d'aquesta jornada van ser: 1. Obtenir la visió dels professionals i dels pacients sobre l'estat de l'atenció clínica de l'asma a Espanya. 2. Facilitar un debat entre els assistents (professionals i pacients) sobre l'impacte de l'asma a la qualitat de vida de les persones afectades. 3. Aprofundir sobre el paper de les associacions de pacients en la millora de l'atenció sanitària global als malalts d'asma.

Conclusions de "Asma Metafòrum Espanyol"

Article "Género y salud en la prensa diaria"

L'objecte de l'estudi, realitzat per l'Observatori de la Comunicació Científica-Universitat Pompeu Fabra (OCC), és comprovar de quina forma es transmeten les qüestions de gènere i salut analitzant els continguts dels 5 diaris amb més difussió al territori espanyol (El País, ABC, El Mundo, La Vanguardia y El Periódico) durant 5 anys, de 1997 a 2001, i de la versió electrònica de The New York Times entre els anys 1990-99. Es va observar que existeix una distribuició desigual en la responsabilitat sobre la informació en 3 aspectes: els càrrecs de responsabilitat als diaris estan ocupats per homes, els autors de textes periodístics són majoritàriament homes i les fonts d'informació mencionades també majoritàriament corresponen a homes. Entre els 120 temes sanitaris que van ser coberts durant el període d'estudi, només 20 van mencionar explícitament a la dona i no sempre recullen els temes que més interès poden despertar. Els que van incloure amb més freqüència referències explícites van ser: ablació, iatrogenia, esterilització, salut sexual i reproductiva, incontinencia, bellesa i violencia domèstica. L'anàlisi del tractament donat a aquests temes va permetre reconèixer estereotipus de desigualtat de gènere, tant en el llenguatge com en el enfocament emprat.

Article "Género y salud en la prensa diaria" Nota de premsa Més informació

El pacient oncològic

Estudi de tipus qualitatiu elaborat per la Fundació Biblioteca Josep Laporte amb el patrocini de la Fundación Salud, Innovación y Sociedad i de la Unitat d'Oncologia de Novartis Farmacéutica, S.A. Per tal de conèixer en profunditat com afecta la malaltia als diferents agents implicats en el procés assistencial del pacient amb càncer s'ha d'obtenir la major quantitat d'informació possible, tant de pacients com de familiars i professionals. Això permet valorar el cicle evolutiu de la malaltia, l'assistència sanitària proporcionada o rebuda, el nivell d'informació respecte la malaltia i el seu tractament, i l'impacte que ocasiona en l'entorn familiar, social, econòmic i laboral.

Necesidad y demanda del paciente oncológico (resum)

Mapa d'associacions de dones a Espanya 2003

L'associacionisme de dones ha incrementat en els últims anys a Espanya i, encara que existeixen associacions dedicades a temes diversos, totes tenen com a objectiu comú el d'impulsar i promoure la participació de la dona a qualsevol àmbit de la societat, per evitar la desigualtat d'oportunitats entre dones i homes que encara existeix. Aquest estudi elaborat per l'Observatorio de Salud y Mujer amb el patrocini de MSD té l'objectiu d'identificar l'estat de l'associacionisme de les dones a Espanya i la necessitat d'informació que tenen respecte temes sanitaris.

Declaració de Barcelona de les Associacions de Pacients

Els dies 20 i 21 de maig de 2003 es va dur a terme a Barcelona una reunió en la que van participar professionals de la salut i representants de les organitzacions i associacions de pacients i usuaris de l'estat espanyol. L'objectiu de la reunió era l'obtenció d'informació sobre la visió i vivències dels pacients respecte 6 temes d'interès: les necessitats d'informació dels pacients, la seva implicació en la pressa de decisions clíniques, la relació metge-pacient, l'accés a l'assistència sanitaria, la participació del pacient en les polítiques sanitàries i els drets dels pacients. Aquest fòrum de debat va estar organitzat per la Fundació Biblioteca Josep Laporte amb el patrocini de Merck Sharp & Dohme España i amb l'aval de l'Academia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, la Asociación Española Contra el Cáncer, la Federación de Diabéticos Españoles, la Liga Reumatológica Española, la Sociedad Española de Atención al Usuario de la Sanidad i la Universitat Autònoma de Barcelona.

Declaració de Barcelona Decàleg dels pacients Més informació

Barcelona Declaration (anglès)

Els dies 20 i 21 de maig de 2003 es va dur a terme a Barcelona una reunió en la que van participar professionals de la salut i representants de les organitzacions i associacions de pacients i usuaris de l'estat espanyol. L'objectiu de la reunió era l'obtenció d'informació sobre la visió i vivències dels pacients respecte 6 temes d'interès: les necessitats d'informació dels pacients, la seva implicació en la pressa de decisions clíniques, la relació metge-pacient, l'accés a l'assistència sanitària, la participació del pacient en les polítiques sanitàries i els drets dels pacients. Aquest fòrum de debat va estar organitzat per la Fundació Biblioteca Josep Laporte amb el patrocini de Merck Sharp & Dohme España i amb l'aval de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, la Asociación Española Contra el Cáncer, la Federación de Diabéticos Españoles, la Liga Reumatológica Española, la Sociedad Española de Atención al Usuario de la Sanidad i la Universitat Autònoma de Barcelona.

Barcelona declaration (anglès) Ten commandments Més informació

Anàlisi temàtica dels plans de salut a Espanya

Estudi elaborat per la Fundació Biblioteca Josep Laporte, dins de l'Observatorio de Salud y Mujer, amb el patrocini de MSD. En els darrers anys s'han desenvolupat diferents plans de salut per a les Comunitats Autònomes, incorporant els objectius estratègics de l'Organització Mundial de la Salut. Per a que qualsevol pla de salut tingui èxit primer s'ha d'identificar el problema a abordar o les àrees prioritàries d'actuació concretant els objectius, establir els plans d'intervenció implementant solucions i realitzar un seguiment per avaluar el resultat de la seva aplicació. En l'estudi es fa una avaluació comparativa dels plans de salut desenvolupats per les Comunitats Autònomes, la seva diferent implantació i la seva posterior valoració tenint en compte les diferències de patologies, tractaments i de sistemes d'informació de que disposa cada Comunitat.

Salut a Internet: informació o desinformació en diabetis

Estudi elaborat per la Fundació Biblioteca Josep Laporte, amb la Beca de la Fundació de la Marató de TV3. L'estudi parteix de la premisa que, amb la utilització d'Internet, s'està produïnt un canvi substancial en el tractament de la informació sanitària. Tant pacients com professionals sanitaris troben a Internet un instrument per obtenir informació respecte temes de salut, però l'ús d'aquesta informació sense la suficient capacitat per valorar-ne el nivell de qualitat i eficiència suposa una amenaça a l'hora d'interpretar-la.

Manual de formació AGREE

L'instrument AGREE elaborat per la AGREE Collaboration (col·laboració internacional d'investigadors i desenvolupadors de polítiques sanitàries que té com a a objectiu augmentar la qualitat i la efectivitat de les guies de les guies de pràctica clínica a través de l'establiment d'una xarxa de treball compartit per al seu desenvolupament, informe i assessorament) i traduït per la Fundació Biblioteca Josep Laporte, conjuntament amb l'Agencia de Evaluación de Tecnologías Médicas del Gobierno Vasco (Osasun Teknologien Bailoztatzeko Zerbitzua, OSTEBA), és una eina genèrica dissenyada principalment per ajudar a productors i usuaris de guies de pràctica clínica en l'avaluació de la qualitat metodològica d'aquestes. Pot ser utilitzat com ajuda en l'avaluació formal de guies en el àmbit dels programes de guies de pràctica clínica, però no és un substitut de les decisions que es prenen per recolzar o subscriure els mencionats documents. L'objectiu de l'Instrument AGREE és oferir un marc per a la avaluació de la qualitat de les guies de pràctica clínica.

Agree (resum) Manual de formació AGREE

El pacient del futur (The Future Patient)

Estudi elaborat per la Fundació Biblioteca Josep Laporte i patrocinat per MSD. En les últimes dècades ha variat significativament la concepció del model d'atenció sanitària tradicional: els pacients tenen un nivell educatiu superior i l'accés a la informació és més senzill degut a les noves tecnologies. Els usuaris estan més informats i reclamen un nou model de professional sanitari que els doni una informació clara i els faci partíceps en la presa de decisions respecte la seva patologia. En aquest estudi s'investiga com estan afectant aquests canvis al model sanitari, tant respecte l'organització del sistema com de l'opinió de la sanitat per part dels usuaris. Ja que no existeixen estudis previs d'opinió pública sobre salut a Espanya, és important l'informe per saber l'estat actual de la qualitat i el grau de satisfacció dels usuaris respecte el sistema sanitari.

The Future Patient - Resultat del Focus Group espanyol

El Futur de la Professió Mèdica

Aquest treball, elaborat per la Fundació Biblioteca Josep Laporte i patrocinat per la Fundación Salud, Innovación y Sociedad, reflecteix les opinions de l'autor respecte els canvis que s'han produït en els darrers anys que han provocat l'aparició d'una nova realitat social i que afecten a l'exercici de la professió mèdica. L'objectiu d'aquest document és posar de relleu que el tipus de pacient està canviant (l'esperança de vida ha augmentat, les malalties cròniques, la pluripatologia, el fenomen de la immigració va en augment, el pacient està més informat i és més exigent...) i com la professió mèdica s'ha d'adaptar a aquesta nova realitat, tant social com tecnològica. Conclou aquest treball que els professionals sanitaris, per exercir eficientment la seva feina, necessiten actualitzar el coneixement de forma contínua i gestionar-lo de forma eficaç. L'objectiu final del professional sanitari hauria de ser aplicar una actitut efectiva i afectiva respecte els pacients.

El futuro de la profesión médica (castellà)

Categories de documents

Més informació

Si vols més informació sobre els projectes d'informació per a professionals, posa't en contacte amb nosaltres a través d'aquest formulari:

El Patronat

Segueix-nos al Social Media
© Fundació Biblioteca Josep Laporte, 2003-2012. Tots els drets reservats.
C/ Sant Antoni M. Claret 171, 3a planta. 08041 Barcelona (Spain). Tel: 93 433 5020. Correu-e: info.fbjl@uab.cat
ddd